ساختار پرسنلی 

 

 • اعضای هیئت مدیره
 • پرسنل دفتر مرکزی
 • نمایندگان اجرایی پروژه های شرکت
  • مدرک تحصیلی
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
  • لیسانس  حقوق
  • فوق لیسانس صنایع غذایی
  • لیسانس تربیت بدنی
  • دکتر دندانپزشک
  • لیسانس کارگردانی
  • سمت در هیئت مدیره
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • رئیس هیئت مدیره
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد انتظامی
  • شیدا انتظامی
  • علیرضا انتظامی
  • نهال انتظامی
  • ندا انتظامی
  • محمدرضا انتظامی
  • مدرک تحصیلی
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
  • لیسانس مهندسی صنایع
  • لیسانس  حقوق
  • فوق لیسانس صنایع غذایی
  • مهندسی کامپیوتر
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • مهندسی کامپیوتر
  • فوق لیسانس ادبیات
  • دیپلم
  • لیسانس حسابداری
  • دیپلم
  • فوق لیسانس IT 
  • لیسانس
  • لیسانس شیمی
  • سمت شغلی
  • مدیر عامل
  • مدیریت پروژه ها، امورمالی و قراردادها
  • مدیریت داخلی و خرید
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت سایت و حقوق و دستمزد
  • مسئول هماهنگی
  • مسئول امور مالی
  • مسئول حقوق و دستمزد
  • مسئول امور اداری و بایگانی
  • مسئول بیمه تامین اجتماعی
  • مدیریت حسابداری
  • مسئول حسابداری
  • مسئول حقوق و دستمزد و IT 
  • مسئول ایمنی
  • مسئول کارگزینی و بیمه تکمیلی
  • نام و نام خانوادگی
  • محمدانتظامی
  • پوریاعدولی
  • شیداانتظامی
  • علیرضا انتظامی
  • هومن رادپویان
  • نفیسه امامی
  • فاطمه طارمی
  • امیرسهند عبدالملک پور
  • نرگس خوش قد
  • داریوش میرزایی معین
  • سعیدحجاری
  • حامد حجاری
  • فرهاد صنیعی
  • اورینب آئینی
  • بیتا عباسی
  • سمت شغلی
  • مدیر فنی کارخانه و دستگاه های اتوماتیک
  • مسئول هماهنگی پروژه ها
  • سرپرست
  • امور دفتری و سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • سرپرست
  • محل استقرار
  • کارخانه
  • مجتمع تجاری چارسو
  • شرکت هواپیمایی هما
  • باغ کتاب تهران
  • شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا(خدمات)
  • بانک خاورمیانه
  • مجتمع تجاری چارسو - دانشکده علوم قضایی
  • شهرفرش و داتیس نوین
  • مجتمع تجاری ارگ تجریش
  • مجتمع تجاری سیوان سنتر
  • شرکت صنعتی بهشهر
  • صنعت هوایی گروه مپنا
  • نام و نام خانوادگی
  • کرمعلی طارمی
  • عباس انتظامی
  • مهدی امیری سهامیه
  • علی چنچو
  • ستار مومیوند
  • محمدحسن پاک طینت
  • فاطمه پاک طینت
  • محمد صدر محمدی
  • فاطمه نیازی
  • مهدی بالازاده
  • مجتبی کثیرلو
  • شاهین مرادی
© 2023 House Service Center All rights reserved